ارزشیابی کادر آموزشی ( آموزش و پرورش ) نمونه تکمیل شده
تنگ طه
وبلاگي شامل مطالب آموزشي دوره ابتدايي و مطالبي درباره روستاي تنگ طه

فرایند ارزشیابی جهت بررسی میزان تحقق اهداف تعیین شده از سوی هر نهاد امری اجتناب ناپذیر ی باشد و بر این اساس نهادهای مختلف باید بر اساس اهداف تعیین شده ملاک های ارزشیابی از عملکرد پرسنل زیر مجموعه خود را قبل از شروع سال مورد ارزیابی تعیین و با انعقاد قرارداد ارزشیابی حدود انتظارات خود را از افراد تعیین نمایند تا پس از پایان دوره بتوانند میزان تحقق این اهداف و راندمان کار پرسنل را اندازه گیری نمایند . البته اصول کلی ارزشیابی هر ساله توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تبیین گشته و نهادهای مختلف بر اساس اهداف خود و بخشنامه صادره شاخص های ارزشیابی را تعیین نمایند . براین اساس برای هر بخش از پرسنل خود اهداف جداگانه و در نتیجه فرم ارزشیابی جداگانه تنظیم می نمایند .

براین اساس فرم های ارزشیابی در آموزش و پروش شامل چند دسته می شود که عبارتند از مدیران  - کارمندان – کادر آموزشی – کادر خدماتی  که هر کدام شامل شاخه های دیگری می شوند .

فرمهای ارزشیابی تکمیل شده به عنوان نمونه می باشند و شخص ارزشیابی شونده امتیاز کامل را دریافت نموده که مسلما مقداری از شاخص ها و امتیازات تغییر خواهد کرد و همچنین عوامل اختصاصی نوشته شده باید بر مبنای قرارداد اولیه بین ارزشیابی کننده و ارزشیابی شونده باشد و می تواند تغییر کند یا امتیاز هر قسمت تغییر نماید اما باید مجموع امتیاز این قسمت 50 ( و 60 برای نیروهای پشتیبانی ) شود . نکته مهم دیگر سقف تشویقی می باشد که برای مدیر مدرسه 2 امتیاز یعنی 4 تشویقی و برای سایر رده ها هرکدام 2 تشویقی می باشد و مثلا اگر کسی 4 تشویقی مدیر کل داشت فقط 2 تا از آنها مورد قبول است .

نکته دیگر : در صورتی که ارزشیابی کننده امتیاز کامل را در هر یک از شاخص های اختصاصی و یا شاخصهایی که نیاز به ارائه مدرک نمی باشد ، به ارزشیابی شونده ندهد باید در فرمهای ثبت شاخص های مستمر عملکرد ایشان درج نموده باشد و به اطلاع ارزشیابی کننده رسانده باشد .

فرمهای تکمیل شده کادر آموزشی : الف - فرم تکمیل شده آموزگار

فرم ارزشيابي عملكرد كادر آموزشي واحدهاي آموزشي شماره 5

1- دستگاه: وزارت آموزش و پرورش

2- نام و نام خانوادگي:«نام_و_نام_خانوادگی»

3- عنوان پست سازماني:آموزگار

4-كدپرسنلي: «کد_پرسنلی»

5- كد ملي: «کد_ملی»

6- واحد سازماني : «واحد_سازمانی»

7-دوره ارزشيابي از تاريخ: 1/7/96    تا تاريخ:31/6/97

8- مدت اشتغال در دوره: 1سال

9- عوامل ارزشيابي :

الف) عوامل اختصاصي:

الف 1- اقدامات/فعاليت ها/پروژه هاي مورد انتظار

نتايج كمي مورد انتظار

الف 1-اقدامات/فعاليت ها/پروژه هاي موردانتظار

نتايج كمي مورد انتظار

1

 شناساییوتوجهبهنیازهاوتفاوتهایفردیدانشآموزاندورهتحصیلیمربوطبرایحلمشکلاتآموزشیوتربیتیآنان

100 درصد

6

آموزش مهارت هاي خود مراقبتي و بهداشتي در جهت آگاه سازي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي به دانش آموزان

100 درصد

2

رعایتنظمدرشروعوخاتمهکلاسوتسلطبرادارهکلاسبامشارکتدانشآموزان

100 درصد

7

ارزشیابیمستمرازفرآیندیاددهی،یادگیریوبکارگیرینتایجارزشیابیبرایارتقاءکیفیتآموزشیوتربیتی

100 درصد

3

بکارگیریشیوههایمناسبوموثربرایایجادوتقویترفتارمثبتوشوقودلبستگیبهدینودانشدردانشآموزان

100 درصد

8

 استفادهمناسبازدفاترکلاسی ثبتنمراتوگزارشمستمرازوضعیتتحصیلیوانضباطیتربیتیفراگیران،برایاطلاعمسئولینواحدآموزشیووالدینو همکاریوتلاشبرایرفعمشکلات

100 درصد

4

 استفادهازطرحدرسورعایتبودجهبندیو... درفرآیندتدریس ،استفادهبهینهاززمانتعیینشدهبرایآموزش و تعیینتکالیفیاارایهموضوعاتتحقیقاتیدرحدتواندانشآموزانوکنترلونظارتبرانجامآنها

100 درصد

9

 رعایتاصولسنجشدرانجامارزشیابیهاوطراحیسوالاتامتحانیباتوجهبهاهدافدورهوپایه و رعایتمقرراتدرتصحیحاوراقامتحانی،ثبتنمراتوتحویلبهموقعآنهابهدفترواحدآموزشیورسیدگیبهاعتراضفراگیراندرموعدمقرر

100 درصد

5

  نظارت و كنترل بهداشت و سلامت دانش آموزان، شناسايي دانش آموزاني كه داراي علائم مرتبط با آسيب هاي اجتماعي و بروز رفتارهاي پرخطر مي باشند

100 درصد

10

 همکاریبامسئولينمدرسهدرتنظیمبرنامههایدرسیوکلاسی وبرگزاریامتحانات درحیطهوظایفشغلی و شرکت/همکاری دربرگزاری   جشنوارهها،مسابقات،فعالیتهایعلمی،تربیتی , مکمل , فوقبرنامهو ...

100 درصد

نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده : .............................................      امضاء ......................................       امضاء ارزشيابي شونده ........................................       تاريخ 1/7/96

تذكر: برنامه هاي اين بخش بايد برگرفته از برنامه هاي عملياتي سالانه دستگاه اجرايي باشد.

الف -2- اقدامات و فعاليت هايي را كه براي تحقق بند الف -1 در طول دوره ارزشيابي انجام داده ايد را به همراه نتايج آنها ذكر نماييد:

اهم اقدامات و فعاليت هاي انجام گرفته

نتايج حاصله

درصد تحقق

امتياز (ارزشيابي كننده)

ارزشيابي شونده

ارزشيابي كننده

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

1

 شناساییوتوجهبهنیازهاوتفاوتهایفردیدانشآموزانبرایحلمشکلاتآموزشیوتربیتیآنان

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

2

رعایتنظمدرشروعوخاتمهکلاسوتسلطبرادارهکلاسبامشارکتدانشآموزان

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

3

بکارگیریشیوههایمناسبوموثربرایایجادوتقویترفتارمثبتدردانشآموزان

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

4

 استفادهازطرحدرسورعایتبودجهبندیو... درفرآیندتدریس

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

5

  نظارت و كنترل بهداشت و سلامت دانش آموزان دارای آسیب ها

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

6

آموزش مهارت هاي لازم در جهت آگاه سازي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي به دانش آموزان

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

7

ارزشیابیمستمرازفرآیندیاددهی،یادگیریوبکارگیرینتایجارزشیابیبرایارتقاءکیفیتآموزشیوتربیتی

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

8

 گزارشمستمرازوضعیتتحصیلیوانضباطیتربیتیفراگیران،برایاطلاعمسئولینواحدآموزشیووالدینو همکاریوتلاشبرایرفعمشکلات-

تحقق اهداف

100 درصد

100درصد

5

5

9

 رعایتاصولسنجشدرانجامارزشیابیهاوطراحیسوالاتامتحانی و رعایتمقرراتدرتصحیحاوراقامتحانی،

تحقق  اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

10

 همکاریبامسئولينمدرسهدرفعالیت های مختلف

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

توضيحات :

جمع:50

جمع :50

دلايل عدم تحقق (ارزشيابي شونده) : .....................................................................................................................

نظر ارزشيابي كننده :

ب: عوامل عمومي :

ب -1- پشتيبان عملكرد ( اين بند براساس اقدامات و نتايج حاصله از بند «ب» در طول دوره ارزشيابي تكميل مي گردد)

معيار

شاخص ارزشيابي

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

داشتن برنامه و زمانبندي

تهيه و تدوين برنامه عملياتي(طرح درس) و زمانبندي لازم براي انجام كارها و پروژه ها در فازهاي مختلف براي دوره ارزشيابي و ارائه گزارش به موقع

2

2

مسئوليت پذيري

قبول مسئوليت اقدامات، فعاليت ها و نتايج مربوط به حوزه فعاليت خود، برخورداري از تعهد و انگيزه براي انجام فعاليت ها

2

2

تلاش وكوشش در كارها

صرف وقت و انرژي كافي جهت انجام بهينه وظايف و پيگيري امور تا حصول نتيجه كمي و كيفي مورد نظر

2

2

كارآفريني و نوآوري

ارائه راه كارهاي مناسب جهت رفع مشكلات، ارائه پيشنهادات جديد، شيوه هاي موثر و نوين انجام كار و ارائه خدمات جديد

2

2

كار تيمي

همكاري و رفتار احترام آميز با همكاران در انجام برنامه، توان كارگروهي و پذيرش نظرات و راهنمايي هاي ديگران

2

2

جمع امتياز

10

10

                               

 

ادامه فرم شماره 5

ب 2- فرآيندي :

ب-2-1- توسعه­اي :

معيار

شاخص

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

توسعه فردي(آموزش)

دريافت گواهينامه آموزشي تخصصي مرتبط با شغل(به ازاء هر ده ساعت آموزش مصوب يك امتياز)

4

4

بكارگيري فناوري هاي مناسب درانجام كار

توانايي به كارگيري روش هاي جديد فناوري اطلاعات در انجام وظايف شغلي و سازماني

2

2

ارايه پيشنهاد سازنده و يا مستندسازي تجربيات

ارايه پيشنهاد سازنده و تاييد شده در سامانه نظام بررسي پيشنهادها و يا مستندسازي تجربيات با با ارايه مستندات

2

2

شركت موثر در جلسات

شركت موثر در جلسات و گردهمايي هاي تخصصي/ شوراي مدرسه/ گروه هاي آموزشي/انجمن هاي علمي و آموزشي مرتبط با شغل با ارايه مستندات

2

2

جمع امتياز

10

10

ب-2-2-تشويقات:

معيار

شاخص

حداكثر امتياز

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

 

 

تشويق در طول

 دوره ارزشيابي

(براساس مستندات مربوطه،توسط مقام مافوق و واحدهاي مسئول ارزشيابي تاييد شده و پيوست فرم گردد)

دريافت تقديرنامه از رئيس جمهور ( به ازاي هر تقديرنامه 5/3 امتياز)

7

 

 

 

7

0

وزير ذيربط يا معاون رئيس جمهور ( به ازاي هرتقديرنامه 3 امتياز )

6

0

استاندار / معاون وزير/ رييس سازمان و  همتراز آن ( به ازاي هر تقديرنامه 2 امتياز)

4

0

مديركل مربوط (به ازاي هر تقديرنامه 5/1 امتياز)

3

3

رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحيه(به ازاي هر تقديرنامه 1 امتياز)

2

2

مدير واحد آموزشي (به ازاي هر تقديرنامه 5/0 امتياز) 4 مورد

2

2

كسب عنوان كارمند/ معلم نمونه در سطح دستگاه

5

0

جمع امتياز

7

ب 2-3- رفتاري :

 

 

معيار

شاخص

حداكثرامتياز

امتياز مكتسبه

 

 

 

 

 

رفتار

شغلي

رعايت نظم و انضباط

حضور به موقع در محل كار و جلسات، انجام به موقع تعهدات و استفاده موثر از اوقات اداري

3

3

رعايت مقررات اداري

رعايت احترام و سلسله مراتب اداري در سازمان و واحد

2

2

 

رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع (براساس فرم نظر سنجي مندرج در بخشنامه شماره 195166/1900 مورخ 2/10/1381) و رعايت منشور حقوق شهروندي در نظام اداري

مراجعيني كه با ذكر نام از وي اعلام رضايت نموده اند

3

3

نارضايتي مراجعان

8 -

0

جمع امتياز

8

8

 

 

 

روابط و برخورد مناسب با همكاران

شاخص

رضايت

امتياز مكتسبه

قابليت اعتماد

1

1

انتقال دانش و تجربه به همكاران

1

1

مشاركت و همكاري درانجام فعاليت هاي واحد حسب مورد

2

2

رفتار و برخورد مناسب با ديگران

1

1

جمع امتياز

5

5

 

 

رفتار عمومي

 

 

 

پايبندي به فرهنگ سازماني و ارزش ها

عمل به ارزش ها و فرهنگ سازماني

حداكثر امتياز 3

3

عمل به ارزش هاي حرفه اي و شغلي

حداكثر امتياز 2

2

عمل به مباني اخلاقي و رفتاري

حداكثر امتياز 3

3

حضور فعال در مراسم و مناسك مذهبي

حداكثر امتياز 2

2

جمع امتياز

10

10

10- نقاظ قوت و ضعف ارزشيابي شونده و توصيه هاي مقام مافوق باتوجه به نتيجه ارزشيابي :

نقاط قوت : استفاده از طرح درس – استفاده از روشهای نوین در تدریس – تعامل با همکاران جهت پیشبرد اهداف واحد آموزشی

نقاط ضعف : ......................................................................................................................................................................................................................................................

توصيه ها : .........................................................................................................................................................................................................................................................

11- امتياز عوامل اختصاصي : 50

12- امتياز عوامل عمومي پشتيبان عملكرد: 10

13- امتياز عوامل عمومي فرآيندي : 40

14- امتياز كل ارزشيابي : 100

15- نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده : .......................................                     امضاء......................

 

16- نام و نام خانوادگي تائيد كننده :.....................................                               امضاء......................

 

17- نظر ارزشيابي شونده : امتيازكل(با حروف)    صد      رويت شد.                     امضاء....................

به امتياز ارزشيابي اخذ شده اعتراض دارم. بلي                        خير             

18- نام و نام خانوادگي مسئول واحد منابع انساني :...............................                                         امضاء  .......................                                         تاريخ

               

 

فرم تکمیل شده دبیر

فرم ارزشيابي عملكرد كادر آموزشي واحدهاي آموزشي شماره 5

1- دستگاه: وزارت آموزش و پرورش

2- نام و نام خانوادگي: . . . .

3- عنوان پست سازماني:دبیر ....

4-كدپرسنلي:.............

5- كد ملي: ......................

6- واحد سازماني : . . . . .

7-دوره ارزشيابي از تاريخ: 1/7/96    تا تاريخ:31/6/97

8- مدت اشتغال در دوره: 1سال

9- عوامل ارزشيابي :

الف) عوامل اختصاصي:

الف 1- اقدامات/فعاليت ها/پروژه هاي مورد انتظار

نتايج كمي مورد انتظار

الف 1-اقدامات/فعاليت ها/پروژه هاي موردانتظار

نتايج كمي مورد انتظار

1

 شناساییوتوجهبهنیازهاوتفاوتهایفردیدانشآموزاندورهتحصیلیمربوطبرایحلمشکلاتآموزشیوتربیتیآنان

100 درصد

6

استفاده از شیوه های تدریس موثر و خلاق و به کارگیری وسایل کمک آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری

100 درصد

2

رعایتنظمدرشروعوخاتمهکلاسوتسلطبرادارهکلاس

100 درصد

7

ارائه موضوعات تحقیقاتی و مطالعاتی متناسب با برنامه درسی دانش آموزان

100 درصد

3

انجام ارزشیابی مستمر و طراحی سوالات امتحانی با رعایت اصول سنجش

100 درصد

8

پیگیری آموزشی و تهیه گزارش مستمر از وضعیت تحصیلی و تربیتی فراگیران و استفادهمناسبازدفاترکلاسی

100 درصد

4

 استفادهازطرحدرسورعایتبودجهبندیو... درفرآیندتدریس ،

100 درصد

9

 رعایت مقررات در تصحیح اوراق امتحانی و  ثبت نمرات و تحویل به موقع به دفتر و رسیدگی به اعتراضات فراگیران

100 درصد

5

شرکت فعال در شورای دبیران و سایر شوراها و گروه های آموزشی مدرسه

100 درصد

10

 همکاریبامسئولينمدرسهدرتنظیمبرنامههایدرسیوکلاسی وبرگزاریامتحانات درحیطهوظایفشغلی و شرکت/همکاری دربرگزاری   جشنوارهها،مسابقات،فعالیتهایعلمی،تربیتی , مکمل , فوقبرنامهو ...

100 درصد

نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده : .............................................      امضاء ......................................       امضاء ارزشيابي شونده ........................................       تاريخ 1/7/96

تذكر: برنامه هاي اين بخش بايد برگرفته از برنامه هاي عملياتي سالانه دستگاه اجرايي باشد.

الف -2- اقدامات و فعاليت هايي را كه براي تحقق بند الف -1 در طول دوره ارزشيابي انجام داده ايد را به همراه نتايج آنها ذكر نماييد:

اهم اقدامات و فعاليت هاي انجام گرفته

نتايج حاصله

درصد تحقق

امتياز (ارزشيابي كننده)

ارزشيابي شونده

ارزشيابي كننده

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

1

 شناساییوتوجهبهنیازهاوتفاوتهایفردیدانشآموزاندورهتحصیلیمربوطبرایحلمشکلاتآموزشیوتربیتیآنان

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

2

رعایتنظمدرشروعوخاتمهکلاسوتسلطبرادارهکلاس

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

3

انجام ارزشیابی مستمر و طراحی سوالات امتحانی با رعایت اصول سنجش

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

4

 استفادهازطرحدرسورعایتبودجهبندیو... درفرآیندتدریس ،

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

5

شرکت فعال در شورای دبیران و سایر شوراها و گروه های آموزشی مدرسه

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

6

استفاده از شیوه های تدریس موثر و خلاق و به کارگیری وسایل کمک آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

7

ارائه موضوعات تحقیقاتی و مطالعاتی متناسب با برنامه درسی دانش آموزان

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

8

پیگیری آموزشی و تهیه گزارش مستمر از وضعیت تحصیلی و تربیتی فراگیران و استفادهمناسبازدفاترکلاسی

تحقق اهداف

100 درصد

100درصد

5

5

9

 رعایت مقررات در تصحیح اوراق امتحانی و  ثبت نمرات و تحویل به موقع به دفتر و رسیدگی به اعتراضات فراگیران

تحقق  اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

10

 همکاریبامسئولينمدرسهدرتنظیمبرنامههایدرسیوکلاسی وبرگزاریامتحانات درحیطهوظایفشغلی و شرکت/همکاری دربرگزاری   جشنوارهها،مسابقات،فعالیتهایعلمی،تربیتی , مکمل , فوقبرنامهو ...

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

توضيحات :

جمع:50

جمع :50

دلايل عدم تحقق (ارزشيابي شونده) : .....................................................................................................................

نظر ارزشيابي كننده :

ب: عوامل عمومي :

ب -1- پشتيبان عملكرد ( اين بند براساس اقدامات و نتايج حاصله از بند «ب» در طول دوره ارزشيابي تكميل مي گردد)

معيار

شاخص ارزشيابي

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

داشتن برنامه و زمانبندي

تهيه و تدوين برنامه عملياتي(طرح درس) و زمانبندي لازم براي انجام كارها و پروژه ها در فازهاي مختلف براي دوره ارزشيابي و ارائه گزارش به موقع

2

2

مسئوليت پذيري

قبول مسئوليت اقدامات، فعاليت ها و نتايج مربوط به حوزه فعاليت خود، برخورداري از تعهد و انگيزه براي انجام فعاليت ها

2

2

تلاش وكوشش در كارها

صرف وقت و انرژي كافي جهت انجام بهينه وظايف و پيگيري امور تا حصول نتيجه كمي و كيفي مورد نظر

2

2

كارآفريني و نوآوري

ارائه راه كارهاي مناسب جهت رفع مشكلات، ارائه پيشنهادات جديد، شيوه هاي موثر و نوين انجام كار و ارائه خدمات جديد

2

2

كار تيمي

همكاري و رفتار احترام آميز با همكاران در انجام برنامه، توان كارگروهي و پذيرش نظرات و راهنمايي هاي ديگران

2

2

جمع امتياز

10

10

                                 

 

ادامه فرم شماره 5

ب 2- فرآيندي :

ب-2-1- توسعه­اي :

معيار

شاخص

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

توسعه فردي(آموزش)

دريافت گواهينامه آموزشي تخصصي مرتبط با شغل(به ازاء هر ده ساعت آموزش مصوب يك امتياز)

4

4

بكارگيري فناوري هاي مناسب درانجام كار

توانايي به كارگيري روش هاي جديد فناوري اطلاعات در انجام وظايف شغلي و سازماني

2

2

ارايه پيشنهاد سازنده و يا مستندسازي تجربيات

ارايه پيشنهاد سازنده و تاييد شده در سامانه نظام بررسي پيشنهادها و يا مستندسازي تجربيات با با ارايه مستندات

2

2

شركت موثر در جلسات

شركت موثر در جلسات و گردهمايي هاي تخصصي/ شوراي مدرسه/ گروه هاي آموزشي/انجمن هاي علمي و آموزشي مرتبط با شغل با ارايه مستندات

2

2

جمع امتياز

10

10

ب-2-2-تشويقات:

معيار

شاخص

حداكثر امتياز

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

 

 

تشويق در طول

 دوره ارزشيابي

(براساس مستندات مربوطه،توسط مقام مافوق و واحدهاي مسئول ارزشيابي تاييد شده و پيوست فرم گردد)

دريافت تقديرنامه از رئيس جمهور ( به ازاي هر تقديرنامه 5/3 امتياز)

7

 

 

 

7

0

وزير ذيربط يا معاون رئيس جمهور ( به ازاي هرتقديرنامه 3 امتياز )

6

0

استاندار / معاون وزير/ رييس سازمان و  همتراز آن ( به ازاي هر تقديرنامه 2 امتياز)

4

0

مديركل مربوط (به ازاي هر تقديرنامه 5/1 امتياز)

3

3

رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحيه(به ازاي هر تقديرنامه 1 امتياز)

2

2

مدير واحد آموزشي (به ازاي هر تقديرنامه 5/0 امتياز) 4 مورد

2

2

كسب عنوان كارمند/ معلم نمونه در سطح دستگاه

5

0

جمع امتياز

7

ب 2-3- رفتاري :

 

 

معيار

شاخص

حداكثرامتياز

امتياز مكتسبه

 

 

 

 

 

رفتار

شغلي

رعايت نظم و انضباط

حضور به موقع در محل كار و جلسات، انجام به موقع تعهدات و استفاده موثر از اوقات اداري

3

3

رعايت مقررات اداري

رعايت احترام و سلسله مراتب اداري در سازمان و واحد

2

2

 

رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع (براساس فرم نظر سنجي مندرج در بخشنامه شماره 195166/1900 مورخ 2/10/1381) و رعايت منشور حقوق شهروندي در نظام اداري

مراجعيني كه با ذكر نام از وي اعلام رضايت نموده اند

3

3

نارضايتي مراجعان

8 -

0

جمع امتياز

8

8

 

 

 

روابط و برخورد مناسب با همكاران

شاخص

رضايت

امتياز مكتسبه

قابليت اعتماد

1

1

انتقال دانش و تجربه به همكاران

1

1

مشاركت و همكاري درانجام فعاليت هاي واحد حسب مورد

2

2

رفتار و برخورد مناسب با ديگران

1

1

جمع امتياز

5

5

 

 

رفتار عمومي

 

 

 

پايبندي به فرهنگ سازماني و ارزش ها

عمل به ارزش ها و فرهنگ سازماني

حداكثر امتياز 3

3

عمل به ارزش هاي حرفه اي و شغلي

حداكثر امتياز 2

2

عمل به مباني اخلاقي و رفتاري

حداكثر امتياز 3

3

حضور فعال در مراسم و مناسك مذهبي

حداكثر امتياز 2

2

جمع امتياز

10

10

10- نقاظ قوت و ضعف ارزشيابي شونده و توصيه هاي مقام مافوق باتوجه به نتيجه ارزشيابي :

نقاط قوت : استفاده از طرح درس – استفاده از روشهای نوین در تدریس – تعامل با همکاران جهت پیشبرد اهداف واحد آموزشی

نقاط ضعف : ......................................................................................................................................................................................................................................................

توصيه ها : .........................................................................................................................................................................................................................................................

11- امتياز عوامل اختصاصي : 50

12- امتياز عوامل عمومي پشتيبان عملكرد: 10

13- امتياز عوامل عمومي فرآيندي : 40

14- امتياز كل ارزشيابي : 100

15- نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده : .......................................                     امضاء......................

 

16- نام و نام خانوادگي تائيد كننده :.....................................                               امضاء......................

 

17- نظر ارزشيابي شونده : امتيازكل(با حروف)    صد      رويت شد.                     امضاء....................

به امتياز ارزشيابي اخذ شده اعتراض دارم. بلي                        خير                

18- نام و نام خانوادگي مسئول واحد منابع انساني :...............................                                         امضاء  .......................                                         تاريخ

               

 

فرم تکمیل شده هنرآموز

فرم ارزشيابي عملكرد كادر آموزشي واحدهاي آموزشي شماره 5

1- دستگاه: وزارت آموزش و پرورش

2- نام و نام خانوادگي: . . . .

3- عنوان پست سازماني: هنرآموز  ....

4-كدپرسنلي:.............

5- كد ملي: ......................

6- واحد سازماني : . . . . .

7-دوره ارزشيابي از تاريخ: 1/7/96    تا تاريخ:31/6/97

8- مدت اشتغال در دوره: 1سال

9- عوامل ارزشيابي :

الف) عوامل اختصاصي:

الف 1- اقدامات/فعاليت ها/پروژه هاي مورد انتظار

نتايج كمي مورد انتظار

الف 1-اقدامات/فعاليت ها/پروژه هاي موردانتظار

نتايج كمي مورد انتظار

1

 رعايت نظم در شروع و خاتمه كلاس و  كارگاه و اداره مناسب كلاس 

100 درصد

6

مشاركت در ارزشيابي دروس و همكاري براي انجام مراقبت و مشاركت در اجراي امتحانات

100 درصد

2

 مشاركت در طراحي و برنامه ريزي فعاليت هاي توليدي در كارگاه و آزمايشگاه هاي هنرستان عنداللزوم

100 درصد

7

 داشتن طرح درس و رعايت بودجه بندي  مطالب مورد تدريس  و اجراي آن به شيوه هاي استاندارد در دروس اختصاصي رشته مربوط

100 درصد

3

 استفاده از شيوه هاي برتر در ارايه مطالب تخصصي اعم از نظري و كارگاهي و تهيه نرم افزارهاي آموزشي و استفاده از كارگاه هاي سمعي و يصري و امور فوق برنامه

100 درصد

8

 استفاده از لباس كار توسط خويش و ترغيب و الزام هنرجويان به پوشيدن لباس كار در محيط هاي كارگاهي و آزمايشگاهي و   رعايت اصول ايمني و حفاظت و بهداشت در محيط كار

100 درصد

4

 مشاركت در تكميل صحيح و دقيق دفتر گزارش كارگاه ها و آزمايشگاه ها

100 درصد

9

 شركت يا همكاري در برگزاري جشنواره ها ، مسابقات ، فعاليت هاي علمي ، تربيتي و  جلسات تخصصي گروه هاي آموزشي

100 درصد

5

تلاش در جهت رفع مشكلات درسي و تربيتي فراگيران

100 درصد

10

همكاري با مدير مدرسه در تنظيم برنامه هاي درسي و كلاسي

100 درصد

نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده : .............................................      امضاء ......................................       امضاء ارزشيابي شونده ........................................       تاريخ 1/7/96

تذكر: برنامه هاي اين بخش بايد برگرفته از برنامه هاي عملياتي سالانه دستگاه اجرايي باشد.

الف -2- اقدامات و فعاليت هايي را كه براي تحقق بند الف -1 در طول دوره ارزشيابي انجام داده ايد را به همراه نتايج آنها ذكر نماييد:

اهم اقدامات و فعاليت هاي انجام گرفته

نتايج حاصله

درصد تحقق

امتياز (ارزشيابي كننده)

ارزشيابي شونده

ارزشيابي كننده

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

1

 رعايت نظم در شروع و خاتمه كلاس و  كارگاه و اداره مناسب كلاس 

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

2

 مشاركت در طراحي و برنامه ريزي فعاليت هاي توليدي در كارگاه و آزمايشگاه هاي هنرستان عنداللزوم

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

3

 استفاده از شيوه هاي برتر در ارايه مطالب تخصصي اعم از نظري و كارگاهي و تهيه نرم افزارهاي آموزشي و استفاده از كارگاه هاي سمعي و يصري و امور فوق برنامه

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

4

 مشاركت در تكميل صحيح و دقيق دفتر گزارش كارگاه ها و آزمايشگاه ها

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

5

تلاش در جهت رفع مشكلات درسي و تربيتي فراگيران

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

6

مشاركت در ارزشيابي دروس و همكاري براي انجام مراقبت و مشاركت در اجراي امتحانات اعم از داخلي و نهايي 

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

7

 داشتن طرح درس و رعايت بودجه بندي  مطالب مورد تدريس  و اجراي آن به شيوه هاي استاندارد در دروس اختصاصي رشته مربوط

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

8

 استفاده از لباس كار توسط خويش و ترغيب و الزام هنرجويان به پوشيدن لباس كار در محيط هاي كارگاهي و آزمايشگاهي و   رعايت اصول ايمني و حفاظت و بهداشت در محيط كار

تحقق اهداف

100 درصد

100درصد

5

5

9

 شركت يا همكاري در برگزاري جشنواره ها ، مسابقات ، فعاليت هاي علمي ، تربيتي و  جلسات تخصصي گروه هاي آموزشي

تحقق  اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

10

همكاري با مدير مدرسه در تنظيم برنامه هاي درسي و كلاسي

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

5

5

توضيحات :

جمع:50

جمع :50

دلايل عدم تحقق (ارزشيابي شونده) : .....................................................................................................................

نظر ارزشيابي كننده :

ب: عوامل عمومي :

ب -1- پشتيبان عملكرد ( اين بند براساس اقدامات و نتايج حاصله از بند «ب» در طول دوره ارزشيابي تكميل مي گردد)

معيار

شاخص ارزشيابي

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

داشتن برنامه و زمانبندي

تهيه و تدوين برنامه عملياتي(طرح درس) و زمانبندي لازم براي انجام كارها و پروژه ها در فازهاي مختلف براي دوره ارزشيابي و ارائه گزارش به موقع

2

2

مسئوليت پذيري

قبول مسئوليت اقدامات، فعاليت ها و نتايج مربوط به حوزه فعاليت خود، برخورداري از تعهد و انگيزه براي انجام فعاليت ها

2

2

تلاش وكوشش در كارها

صرف وقت و انرژي كافي جهت انجام بهينه وظايف و پيگيري امور تا حصول نتيجه كمي و كيفي مورد نظر

2

2

كارآفريني و نوآوري

ارائه راه كارهاي مناسب جهت رفع مشكلات، ارائه پيشنهادات جديد، شيوه هاي موثر و نوين انجام كار و ارائه خدمات جديد

2

2

كار تيمي

همكاري و رفتار احترام آميز با همكاران در انجام برنامه، توان كارگروهي و پذيرش نظرات و راهنمايي هاي ديگران

2

2

جمع امتياز

10

10

                                 

 

ادامه فرم شماره 5

ب 2- فرآيندي :

ب-2-1- توسعه­اي :

معيار

شاخص

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

توسعه فردي(آموزش)

دريافت گواهينامه آموزشي تخصصي مرتبط با شغل(به ازاء هر ده ساعت آموزش مصوب يك امتياز)

4

4

بكارگيري فناوري هاي مناسب درانجام كار

توانايي به كارگيري روش هاي جديد فناوري اطلاعات در انجام وظايف شغلي و سازماني

2

2

ارايه پيشنهاد سازنده و يا مستندسازي تجربيات

ارايه پيشنهاد سازنده و تاييد شده در سامانه نظام بررسي پيشنهادها و يا مستندسازي تجربيات با با ارايه مستندات

2

2

شركت موثر در جلسات

شركت موثر در جلسات و گردهمايي هاي تخصصي/ شوراي مدرسه/ گروه هاي آموزشي/انجمن هاي علمي و آموزشي مرتبط با شغل با ارايه مستندات

2

2

جمع امتياز

10

10

ب-2-2-تشويقات:

معيار

شاخص

حداكثر امتياز

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

 

 

تشويق در طول

 دوره ارزشيابي

(براساس مستندات مربوطه،توسط مقام مافوق و واحدهاي مسئول ارزشيابي تاييد شده و پيوست فرم گردد)

دريافت تقديرنامه از رئيس جمهور ( به ازاي هر تقديرنامه 5/3 امتياز)

7

 

 

 

7

0

وزير ذيربط يا معاون رئيس جمهور ( به ازاي هرتقديرنامه 3 امتياز )

6

0

استاندار / معاون وزير/ رييس سازمان و  همتراز آن ( به ازاي هر تقديرنامه 2 امتياز)

4

0

مديركل مربوط (به ازاي هر تقديرنامه 5/1 امتياز)

3

3

رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحيه(به ازاي هر تقديرنامه 1 امتياز)

2

2

مدير واحد آموزشي (به ازاي هر تقديرنامه 5/0 امتياز) 4 مورد

2

2

كسب عنوان كارمند/ معلم نمونه در سطح دستگاه

5

0

جمع امتياز

7

ب 2-3- رفتاري :

 

 

معيار

شاخص

حداكثرامتياز

امتياز مكتسبه

 

 

 

 

 

رفتار

شغلي

رعايت نظم و انضباط

حضور به موقع در محل كار و جلسات، انجام به موقع تعهدات و استفاده موثر از اوقات اداري

3

3

رعايت مقررات اداري

رعايت احترام و سلسله مراتب اداري در سازمان و واحد

2

2

 

رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع (براساس فرم نظر سنجي مندرج در بخشنامه شماره 195166/1900 مورخ 2/10/1381) و رعايت منشور حقوق شهروندي در نظام اداري

مراجعيني كه با ذكر نام از وي اعلام رضايت نموده اند

3

3

نارضايتي مراجعان

8 -

0

جمع امتياز

8

8

 

 

 

روابط و برخورد مناسب با همكاران

شاخص

رضايت

امتياز مكتسبه

قابليت اعتماد

1

1

انتقال دانش و تجربه به همكاران

1

1

مشاركت و همكاري درانجام فعاليت هاي واحد حسب مورد

2

2

رفتار و برخورد مناسب با ديگران

1

1

جمع امتياز

5

5

 

 

رفتار عمومي

 

 

 

پايبندي به فرهنگ سازماني و ارزش ها

عمل به ارزش ها و فرهنگ سازماني

حداكثر امتياز 3

3

عمل به ارزش هاي حرفه اي و شغلي

حداكثر امتياز 2

2

عمل به مباني اخلاقي و رفتاري

حداكثر امتياز 3

3

حضور فعال در مراسم و مناسك مذهبي

حداكثر امتياز 2

2

جمع امتياز

10

10

10- نقاظ قوت و ضعف ارزشيابي شونده و توصيه هاي مقام مافوق باتوجه به نتيجه ارزشيابي :

نقاط قوت : استفاده از طرح درس – استفاده از روشهای نوین در تدریس – تعامل با همکاران جهت پیشبرد اهداف واحد آموزشی

نقاط ضعف : ......................................................................................................................................................................................................................................................

توصيه ها : .........................................................................................................................................................................................................................................................

11- امتياز عوامل اختصاصي : 50

12- امتياز عوامل عمومي پشتيبان عملكرد: 10

13- امتياز عوامل عمومي فرآيندي : 40

14- امتياز كل ارزشيابي : 100

15- نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده : .......................................                     امضاء......................

 

16- نام و نام خانوادگي تائيد كننده :.....................................                               امضاء......................

 

17- نظر ارزشيابي شونده : امتيازكل(با حروف)    صد      رويت شد.                     امضاء....................

به امتياز ارزشيابي اخذ شده اعتراض دارم. بلي                        خير                

18- نام و نام خانوادگي مسئول واحد منابع انساني :...............................                                         امضاء  .......................                                         تاريخ

               

 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
پيوندها

تبادل لينك هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تنگ طه و آدرس tangtaha.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

گوگل
نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 366
بازدید دیروز : 357
بازدید هفته : 723
بازدید ماه : 13540
بازدید کل : 62806
تعداد مطالب : 161
تعداد نظرات : 362
تعداد آنلاین : 1