ارزشیابی نیروهای پشتیبانی و خدمات ( آموزش و پرورش ) نمونه تکمیل شده
تنگ طه
وبلاگي شامل مطالب آموزشي دوره ابتدايي و مطالبي درباره روستاي تنگ طه

فرایند ارزشیابی جهت بررسی میزان تحقق اهداف تعیین شده از سوی هر نهاد امری اجتناب ناپذیر ی باشد و بر این اساس نهادهای مختلف باید بر اساس اهداف تعیین شده ملاک های ارزشیابی از عملکرد پرسنل زیر مجموعه خود را قبل از شروع سال مورد ارزیابی تعیین و با انعقاد قرارداد ارزشیابی حدود انتظارات خود را از افراد تعیین نمایند تا پس از پایان دوره بتوانند میزان تحقق این اهداف و راندمان کار پرسنل را اندازه گیری نمایند . البته اصول کلی ارزشیابی هر ساله توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تبیین گشته و نهادهای مختلف بر اساس اهداف خود و بخشنامه صادره شاخص های ارزشیابی را تعیین نمایند . براین اساس برای هر بخش از پرسنل خود اهداف جداگانه و در نتیجه فرم ارزشیابی جداگانه تنظیم می نمایند .

براین اساس فرم های ارزشیابی در آموزش و پروش شامل چند دسته می شود که عبارتند از مدیران  - کارمندان – کادر آموزشی – کادر خدماتی  که هر کدام شامل شاخه های دیگری می شوند .

فرمهای ارزشیابی تکمیل شده به عنوان نمونه می باشند و شخص ارزشیابی شونده امتیاز کامل را دریافت نموده که مسلما مقداری از شاخص ها و امتیازات تغییر خواهد کرد و همچنین عوامل اختصاصی نوشته شده باید بر مبنای قرارداد اولیه بین ارزشیابی کننده و ارزشیابی شونده باشد و می تواند تغییر کند یا امتیاز هر قسمت تغییر نماید اما باید مجموع امتیاز این قسمت 50 ( و 60 برای نیروهای پشتیبانی ) شود . نکته مهم دیگر سقف تشویقی می باشد که برای مدیر مدرسه 2 امتیاز یعنی 4 تشویقی و برای سایر رده ها هرکدام 2 تشویقی می باشد و مثلا اگر کسی 4 تشویقی مدیر کل داشت فقط 2 تا از آنها مورد قبول است .

نکته دیگر : در صورتی که ارزشیابی کننده امتیاز کامل را در هر یک از شاخص های اختصاصی و یا شاخصهایی که نیاز به ارائه مدرک نمی باشد ، به ارزشیابی شونده ندهد باید در فرمهای ثبت شاخص های مستمر عملکرد ایشان درج نموده باشد و به اطلاع ارزشیابی کننده رسانده باشد .

 

فرم ارزشيابي عملكرد كاركنان پشتيبان (رسمي، پيماني و قراردادي ) شماره 6

1- دستگاه: وزارت آموزش و پرورش

2- نام و نام خانوادگي: . . . .

3- عنوان پست سازماني:  خدمتگزار

4-كدپرسنلي:.............

5- كد ملي: ......................

6- واحد سازماني : . . . . .

7-دوره ارزشيابي از تاريخ: 1/7/96    تا تاريخ:31/6/97

8- مدت اشتغال در دوره: 1سال

9- عوامل ارزشيابي :

الف) عوامل اختصاصي:

الف 1- اقدامات/فعاليت ها/پروژه هاي مورد انتظار

نتايج كمي مورد انتظار

الف 1-اقدامات/فعاليت ها/پروژه هاي موردانتظار

نتايج كمي مورد انتظار

1

 ارايه پيشنهاد و پيگيري در خصوص تهيه لوازم مورد نياز در راستاي وظايف شغلي

100 درصد

6

حفظ و نگهداري اموال ، اسناد ، وسايل و تجهيزات با رعايت مقررات مربوط 

100 درصد

2

 رعايت اصول و روابط انساني در واحد سازماني

100 درصد

7

 همكاري با مسئولين در جهت تسهيل در امور جاري واحد سازماني

100 درصد

3

 رعايت اصول كار ، قوانين و مقررات در حيطه وظايف شغلي

100 درصد

8

  تلاش براي بهبود كيفيت خدمات

100 درصد

4

  رعايت نكات ايمني در محل كار ، مطابق دستورالعمل مربوط

100 درصد

9

داشتن نظم و حضور به موقع در محل کار

100 درصد

5

  جلوگيري از اتلاف مواد مصرفي و تخريب تجهيزات

100 درصد

10

 رعايت اصول بهداشتي ( فردي و اجتماعي ) و نظافت وسايل و محيط كار

100 درصد

نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده : .............................................      امضاء ......................................       امضاء ارزشيابي شونده ........................................       تاريخ 1/7/96

تذكر: برنامه هاي اين بخش بايد برگرفته از برنامه هاي عملياتي سالانه دستگاه اجرايي باشد.

الف -2- اقدامات و فعاليت هايي را كه براي تحقق بند الف -1 در طول دوره ارزشيابي انجام داده ايد را به همراه نتايج آنها ذكر نماييد:

اهم اقدامات و فعاليت هاي انجام گرفته

نتايج حاصله

درصد تحقق

امتياز (ارزشيابي كننده)

ارزشيابي شونده

ارزشيابي كننده

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

1

 ارايه پيشنهاد و پيگيري در خصوص تهيه لوازم مورد نياز در راستاي وظايف شغلي

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

6

6

2

 رعايت اصول و روابط انساني در واحد سازماني

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

6

6

3

 رعايت اصول كار ، قوانين و مقررات در حيطه وظايف شغلي

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

6

6

4

  رعايت نكات ايمني در محل كار ، مطابق دستورالعمل مربوط

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

6

6

5

  حفظ و نگهداري اموال ، اسناد ، وسايل و تجهيزات با رعايت مقررات مربوط

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

6

6

6

  جلوگيري از اتلاف مواد مصرفي و تخريب تجهيزات

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

6

6

7

 همكاري با مسئولين در جهت تسهيل در امور جاري واحد سازماني

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

6

6

8

  تلاش براي بهبود كيفيت خدمات

تحقق اهداف

100 درصد

100درصد

6

6

9

داشتن نظم و حضور به موقع در محل کار

تحقق  اهداف

100 درصد

100 درصد

6

6

10

 رعايت اصول بهداشتي ( فردي و اجتماعي ) و نظافت وسايل و محيط كار

تحقق اهداف

100 درصد

100 درصد

6

6

توضيحات :

جمع:60

جمع :60

دلايل عدم تحقق (ارزشيابي شونده) : .....................................................................................................................

نظر ارزشيابي كننده :

ب: عوامل عمومي :

ب -1- پشتيبان عملكرد ( اين بند براساس اقدامات و نتايج حاصله از بند «ب» در طول دوره ارزشيابي تكميل مي گردد)

معيار

شاخص ارزشيابي

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

داشتن برنامه و زمانبندي

تهيه برنامه زمانبندي لازم براي انجام كارها براي دوره ارزشيابي و ارائه به موقع گزارش لازم به مسئول مافوق

2

2

مسئوليت پذيري

قبول مسئوليت اقدامات، فعاليت ها و نتايج مربوط به حوزه فعاليت خود، برخورداري از تعهد و انگيزه براي انجام فعاليت ها

2

2

تلاش وكوشش در كارها

صرف وقت و انرژي كافي جهت انجام بهينه وظايف و پيگيري امور تا حصول نتيجه كمي و كيفي مورد نظر

2

2

كارآفريني و نوآوري

ارائه راه كارهاي مناسب جهت رفع مشكلات، ارائه پيشنهادات جديد، شيوه هاي موثر و نوين انجام كار و ارائه خدمات جديد

2

2

كار تيمي

همكاري و رفتار احترام آميز با همكاران در انجام برنامه، توان كارگروهي و پذيرش نظرات و راهنمايي هاي ديگران

2

2

جمع امتياز

10

10

                                 

 

ادامه فرم شماره 6

ب 2- فرآيندي :

ب-2-1- توسعه­اي :

معيار

شاخص

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

توسعه فردي(آموزش)

دريافت گواهينامه آموزشي تخصصي مرتبط با شغل(به ازاء هر ده ساعت آموزش مصوب يك امتياز)

1

1

بكارگيري فناوري هاي مناسب درانجام كار

توانايي به كارگيري روش هاي جديد فناوري اطلاعات در انجام وظايف شغلي و سازماني

1

1

جمع امتياز

2

2

ب-2-2-تشويقات:

معيار

شاخص

حداكثر امتياز

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

 

 

تشويق در طول

 دوره ارزشيابي

(براساس مستندات مربوطه،توسط مقام مافوق و واحدهاي مسئول ارزشيابي تاييد شده و پيوست فرم گردد)

دريافت تقديرنامه از رئيس جمهور ( به ازاي هر تقديرنامه 5/3 امتياز)

7

 

 

 

5

0

وزير ذيربط يا معاون رئيس جمهور ( به ازاي هرتقديرنامه 3 امتياز )

6

0

استاندار / معاون وزير/ رييس سازمان و  همتراز آن ( به ازاي هر تقديرنامه 2 امتياز)

4

0

مديركل مربوط (به ازاي هر تقديرنامه 5/1 امتياز)

3

1.5

رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحيه(به ازاي هر تقديرنامه 1 امتياز)

2

2

مدير واحد آموزشي (به ازاي هر تقديرنامه 5/0 امتياز) 4 مورد

2

2

كسب عنوان كارمند/ معلم نمونه در سطح دستگاه

5

0

جمع امتياز

5

ب 2-3- رفتاري :

 

 

معيار

شاخص

حداكثرامتياز

امتياز مكتسبه

 

 

 

 

 

رفتار

شغلي

رعايت نظم و انضباط

حضور به موقع در محل كار و جلسات، انجام به موقع تعهدات و استفاده موثر از اوقات اداري

3

3

رعايت مقررات اداري

رعايت احترام و سلسله مراتب اداري در سازمان و واحد

2

2

 

رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع (براساس فرم نظر سنجي مندرج در بخشنامه شماره 195166/1900 مورخ 2/10/1381) و رعايت منشور حقوق شهروندي در نظام اداري

مراجعيني كه با ذكر نام از وي اعلام رضايت نموده اند

3

3

نارضايتي مراجعان

8 -

0

جمع امتياز

8

8

 

 

 

روابط و برخورد مناسب با همكاران

شاخص

رضايت

امتياز مكتسبه

قابليت اعتماد

1

1

انتقال دانش وتجربه به همكاران

1

1

مشاركت و همكاري درانجام فعاليت هاي واحد حسب مورد

2

2

رفتار و برخورد مناسب با ديگران

1

1

جمع امتياز

5

5

 

 

رفتار عمومي

 

 

 

پايبندي به فرهنگ سازماني و ارزش ها

عمل به ارزش ها و فرهنگ سازماني

حداكثر امتياز 3

3

عمل به ارزش هاي حرفه اي و شغلي

حداكثر امتياز 2

2

عمل به مباني اخلاقي و رفتاري

حداكثر امتياز 3

3

حضور فعال در مراسم و مناسك مذهبي

حداكثر امتياز 2

2

جمع امتياز

10

10

10- نقاظ قوت و ضعف ارزشيابي شونده و توصيه هاي مقام مافوق باتوجه به نتيجه ارزشيابي :

نقاط قوت : داشتن نظم و ترتیب - استفاده بهینه از منابع  – تعامل با همکاران جهت پیشبرد اهداف واحد آموزشی

نقاط ضعف : ......................................................................................................................................................................................................................................................

توصيه ها : .........................................................................................................................................................................................................................................................

11- امتياز عوامل اختصاصي : 60

12- امتياز عوامل عمومي پشتيبان عملكرد: 10

13- امتياز عوامل عمومي فرآيندي : 30

14- امتياز كل ارزشيابي : 100

15- نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده : .......................................                     امضاء......................

 

16- نام و نام خانوادگي تائيد كننده :.....................................                               امضاء......................

 

17- نظر ارزشيابي شونده : امتيازكل(با حروف)    صد      رويت شد.                     امضاء....................

به امتياز ارزشيابي اخذ شده اعتراض دارم. بلي                        خير                

18- نام و نام خانوادگي مسئول واحد منابع انساني :...............................                                         امضاء  .......................                                         تاريخ

               

 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
پيوندها

تبادل لينك هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تنگ طه و آدرس tangtaha.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

گوگل
نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 439
بازدید دیروز : 357
بازدید هفته : 796
بازدید ماه : 13613
بازدید کل : 62879
تعداد مطالب : 161
تعداد نظرات : 362
تعداد آنلاین : 1