اشكالات كتاب علوم تجربي كلاس سوم دبستان سال92 قسمت 2
تنگ طه
وبلاگي شامل مطالب آموزشي دوره ابتدايي و مطالبي درباره روستاي تنگ طه

در صفحه 52 عقربه و اعداد بعضي ساعنها از موادي ساخته شده كه در تاريكي نور مي دهند بهتر است نوشته شود روي عقربه و اعداد بعضي ساعتها موادي كشيده شده چون خود عقربه از اين مواد ساخته نمي شود .

در صفحه 53 در تصوير اول كه دو دانش آموزان با آينه اقدام به بازتابش نور مي كنند . خورشيد در كل تصوير وجود دارد و مانعي در سر راه آن براي ايجاد سايه وجود ندارد اما يكي از دانش آموزان در سايه مي باشد و نصف بيشتر تصوير هم سايه دارد . بهتر است پشت سر دانش آموزان مانعي مانند يك ديوار رسم نمود تا سايه به وجود آمده را بتوان توجيه نمود .

در صفحه 59 در شرح فعاليت كارهايي كه دانش آموزان بايد انجام دهد بيان شده اما فعاليت آموزگار بيان نشده است . كه بهتر بود كار آموزگار بيان مي شد يا به گونه اي فعاليت دانش آموزان بيان مي شد كه آموزگار نيز كار خود را بداند . در صورتي كه در اينجا هيچ اشاره اي به سوراخ كردن بطري از قبل به وسيله آموزگار نشده و از بررسي تصاوير دو صفحه بعد مي توان دريافت كه منظور نويسنده چه بوده است .

در صفحه 62 ترتيب سه تصوير اشتباه است و بايد جاي تصاوير شماره 2 و 3 و همچنين شماره آن ها عوض گردد . چرا كه ابتدا قرار دادن رابط يبن دو لوله گذاشته شده و بعد بريدن لوله كه درست نيست .

در صفحه 64 تصوير عنواني مربوط به نيروهاي تماسي مي باشد اما تصوير اصلي آن يك سرسره است كه نيروي كشش زمين را نشان مي دهد كه يك نيروي غير تماسي مي باشد . البته سرسره به نوعي سطح شيب دار نيز مي باشد اما در اين قسمت درباره انواع ماشينها مطلبي گفته نشده تا بتوانيم آنرا براي دانش آموزان توضيح دهيم و چون درباره ي نيرو است بنابراين بهتر است تصوير سرسره حذف شود و به جاي آن تصويري از نيروهاي تماسي گذاشته شود . چون تصوير سرسره در قسمت نيرو 2 هم آمده است كه آنجا مربوط به نيروهاي غير تماسي مي باشد .

در صفحه 77 تصوير ايراد دارد در پايين تصوير بيان شده تنه درخت در رودخانه مانع جاري شدن آب رودخانه به مزارع است .كه اولا تنه درخت در رودخانه نيفتاده بلكه روي يك جدول كوچك آب قرار دارد كه بهتر بود به جاي در از كلمه بر استفاده مي شد و كلمه رودخانه به جدول تغيير پيدا مي كرد يا تصوير تصحيح مي شد و رودخانه كشيده مي شد . دوما در تصوير تنه درخت كمي جلو عبور آب را گرفته اما همه ي آبها از زير تنه درخت عبور نموده و هيچ آبي از اطراف تنه درخت هدر نرفته است پس كار پدر علي كاري بيهوده مي باشد . بهتر بود آبي كه از جدول هدر رفته را نيز رسم نماييم . در سطر دوم نيز بيان شده پدر علي چگونه توانست تنه ي درخت را از آب خارج كند ؟ كه در تصوير پدر علي تنها نيست و علي نيز  به او كمك مي كند و بهتر است عنوان مي شد علي و پدرش چگونه توانستند تنه ي درخت را از روي جدول بردارند ؟ چرا كه تنه ي درخت داخل آب نيست .

در صفحه 78 در تصوير يك قوطي گرد به عنوان تكيه گاه انتخاب شده كه با حركت دادن ميله بر آن امكان چرخيدن آن و جابجايي تكيه گاه وجود دارد بهتر است در همين قسمت چيزي زير قوطي قرار گيرد تا قوطي نتواند به راحتي حركت كند .

در صفحه 80  تصوير عنواني در قسمتي كه مراحل رشد گياه تك لپه اي كه در تصوير آخر حدودا مي شود گفت ذرت است و تصاوير اول تا سوم صحيح نمي باشند . تصوير اول كه خود دانه ي ذرت معلوم نيست و اگر نوك تصوير كه حدودا شبيه به ذرت است را ذرت بدانيم ، خود تصوير اشتباه مي شود چرا كه در ذرت ريشه از يك طرف و ساقه از طرف ديگر خارج مي گردد . و در اينجا ديگر ريشه اي نمي ماند . تصوير دوم هم بيشتر شبيه به لوبيا است تا ذرت و از طرفي باز ذرت نشان داده نشده و ريشه  و ساقه ذرت نيز به اين رنگ نمي باشد .

در صفحه 81 تصاوير مربوط به مراحل كشت ذرت . تصوير اول مربوط به گردش آب مي باشد و ربطي به اين موضوع ندارد و   بهتر بود از تصوير دانه هاي ذرت در اين قسمت استفاده مي شد . تصوير آخر نيز در مقايسه با دانه ي لوبيا و ميزان رشد آن درست نيست چرا كه هر دو را در يك زمان كاشته ايم و بعد از گذشت مدت زمان يكسان يكي تازه داراي دو برگ بوده و ديگري ساقه نسبتا بزرگي دارد و ذرت با اين قدر برگ و ساقه ديگر نزديك به دوره گل دهي مي باشد .  در قسمت نكته ايمني نيز عنوان شده اين آزمايش بايد با دستكش انجام شود اما تصاوير كتاب بدون دستكش مي باشد . كه لازم است تصاوير با دستكش رسم گردد .

در صفحه 84 تصوير بالاي صفحه تصاوير مربوط به ساقه لوبيا و انار است اما در تصوير انار هيچ ساقه اي مشاهده نمي گردد تا دانش آموزان بتوانند آنرا با ساقه ي لوبيا مقايسه نمايند . . البته تصوير لوبيا نيز مربوط به زماني است كه تازه سبز شده و بهتر بود به جاي آن تصوير يك لوبياي كامل كه داراي گل و يا حتي خوشه هاي لوبيا مي باشد ، قرار داد تا دانش آموزان با لوبيا و ساقه ي آن به طور كامل آشنا گردند .

در همين صفحه تصاوير وسط صفحه كه هدف مقايسه بين تعداد گلبرگ و نيز شكل برگ در گياهان تك لپه و دو لپه مي باشد كه در مورد برگ ، برگ هيچكدام از تصاوير واضح نيست و دانش آموزان قادر به مقايسه آن ها نيستند . در مورد تعداد گلبرگها نيز گلبرگهاي انار و گل لاله قابل شمارش نيستند و حتي گلبرگهاي لوبيا نيز براي دانش آموزان قابل تشخيص نبوده و بيشتر دانش آموزان تعداد آنرا 3 تا اعلام مي كنند . در صورتي كه تعداد صحيح آن ها 4 تا مي باشد . گل آفتابگردان نيز به دليل داشتن گلبرگ زياد و كوچك بودن تصوير شمردن گلبرگها به وسيله دانش آموزان مشكل است . حتي شمردن گلبرگهاي گل ليليوم نيز براي دانش آموزان مشكل است و بيشتر آنرا 5 تا عنوان مي كنند و بهتر بود تصاوير واضح تري در اينجا قرار مي گرفت .

در صفحه 85 در تصوير دانه ي آفتابگردان كه دو قسمت شده اولا بهتر بود فقط تصوير يك دانه آفتابگردان قرار مي گرفت و بعد دو لپه آفتابگردان در كنار هم بودند تا دانش آموزان بداند كه اينها مربوط به يك دانه آفتابگردان مي باشند . استفاده از عبارت دو قسمت شده نيز چندان مناسب نمي باشد و دانش آموزان مشاهده مي كند كه دانه آفتابگردان 4 قسمت شده نه دو قسمت و اگر همان كلمه دو لپه اي قديم به كار برده مي شد براي دانش آموزان خيلي بهتر بود .

در صفحه 86 در جدول سمت راست ريشه ي افشان نوشته شده و سمت چپ ريشه ذرت كه اشتباه است و بايد به جاي ريشه ذرت ريشه ي راست نوشته مي شد . در تصاوير نيز آنچه ريشه ذرت نوشته شده بيشتر به گندم شبيه است تا ذرت و اگر ساقه زير زميني را نيز در نظر بگيريم چيزي بين چمن و گندم مي باشد كه بهتر است اصلاح گردد .

در همين صفحه تصاوير گل لاله و گل سوسن كه قرار است دانش آموزان تعداد گلبرگهاي آن ها را بشمارند اما چنان تصويرهايي قرار داده شده كه دانش آموزان قادر به شمارش تعداد گلبرگها نخواهند بود . حتي گل آفتابگردان نيز به دليل داشتن گلبرگ زياد و كوچك بودن قابل شمارش نخواهد بود .

در صفحه 89  تصوير اين صفحه كه اتفاقا تصوير روي جلد كتاب نيز مي باشد ، چندين اشكال دارد . اول اگر از سمت دانش آموزان تصوير به جدول نگاه كنيم آن ها نوشتن گروه ها به ترتيب شماره را از سمت چپ شروع كرده اند كه در زبان فارسي مرسوم نيست و ما نوشتن جدول را از سمت راست شروع مي كنيم . بعد در بالاي تصوير عنوان شده مي خواهند جانوران را بر اساس محل زندگيشان طبقه بندي كنند اما در جدول به جاي محل زندگي جانوران نام گروه ها نوشته شده كه بهتر است محل زندگي نوشته شود . سوم اينكه يكي از دانش آموزان قصد نوشتن چيزي را دارد در صورتي كه آنها مي خواهند تصاوير جانوران را در خانه هاي جدول بگذارند و جدول هم كه كامل است و ديگر نيازي به نوشتن نمي باشد .

در صفحه 91 مطابق آنچه در تصاوير مي باشد ونيز در شرح آزمايش گفته شده پيستون سرنگ كشيده شده است و در آن پر آب مي باشد پس در مرحله بعد چگونه مي شود پيستون سرنگ را كشيد تا حبابهاي هوا از آب خارج گردند . بهتر است هم تصارير و هم شرح آزمايش اصلاح گردند و به جاي آن ظرف آب و لو له پر آب شوند نوشته شود و سرنگ نيز در حالتي كه پيستون آن پايين است كشيده شود .

در صفحه 101 بالاي تصوير نوشته شده كه يرخي مارها دور تخمهاي خود حلقه مي زنند كه بهتر بود دنباله آن اضافه مي شد كه اين كار را براي حفاظت از تخمهاي خود انجام مي دهند . تا براي دانش آموزان اين فكر به وجود نيايد كه حلقه زدن مار دور تخمها نيز براي تبديل تخم به مار مي باشد .


نظرات شما عزیزان:

سجاد
ساعت16:29---13 اسفند 1392
امان از دست کتابهای کلاس سوم با این اشتباهاتشون همش که اشکال داره

دانیال
ساعت16:26---11 اسفند 1392
کاشکی در موقع نوشتن کتابها کمی بیشتر دقت می کردند .

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
پيوندها

تبادل لينك هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تنگ طه و آدرس tangtaha.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

گوگل
نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 500
بازدید دیروز : 357
بازدید هفته : 857
بازدید ماه : 13674
بازدید کل : 62940
تعداد مطالب : 161
تعداد نظرات : 362
تعداد آنلاین : 1