اشكالات كتاب رياضي كلاس سوم دبستان سال92 قسمت سوم
تنگ طه
وبلاگي شامل مطالب آموزشي دوره ابتدايي و مطالبي درباره روستاي تنگ طه

در صفحه 86  سؤال 2 اندازه هاي نوشته شده برحسب نيم سانتي متر است بهتر بود اندازه ها برحسب سانتي متر رسم مي گرديد . در سؤال 3 نيز د مورد شكل اول ضلع پايين 5 نوشته شده كه بايد 6 نوشته شود و اندازه ها نيز تناسبي با اعداد نوشته شده ندارند و مثلا  ضلع مثلث كه 4 است از ضلع مربع كه 7 است بزرگتر است وبهتر است تناسبي بين اندازه ها باشد . اگر همه بر حسب سانتي متر باشند كه ديگر بهتر مي شود . زيرا دانش آموز بيشتر با سانتي متر سروكار دارد .

در صفحه 90  سؤال  1 ديف آخر شكل اول مقايسه بين دو شكل براي دانش آموز بسيار دشوار است . حتي خود آموزگار هم در نگاه اول قادر به مقايسه مساحتهاي دو شكل نمي باشد و بهتر است شكل تصحيح گردد . در مورد سؤال 3 نيزمقايسه مساحت سه شكل مثلث و متوازي الاضلاع و مربع براي دانش آموز مشكل مي باشد .

در صفحه 91  سؤال 2 دانش آموز هنوز با مفهوم مساحت به درستي آشنا نيست و برايش تعيين مساحت شكلهايي اينچنيني هرچند هم به طور تقريبي باشد مشكل است . بهتر است شكلها عوض شوند و يا به صفحات ديگر كتاب منتقل گردند .

در صفحه 92  سؤال  2 در سؤال يك دانش آموز با واحد سانتي متر مربع آشنا مي گردد . اگر در اين سؤال هم از همين واحد استفاده مي شد بهتر بود . چون در كنار سؤال يك هم هست دانش آموز سريعا متوجه مي شود كه واحد دو سؤال يكي نيست  ..........لطفا براي مشاهده قسمت سوم اشكالات كتاب رياضي به ادامه مطلب مراجعه فرماييد .

در صفحه 91  سؤال 2 دانش آموز هنوز با مفهوم مساحت به درستي آشنا نيست و برايش تعيين مساحت شكلهايي اينچنيني هرچند هم به طور تقريبي باشد مشكل است . بهتر است شكلها عوض شوند و يا به صفحات ديگر كتاب منتقل گردند .

در صفحه 92  سؤال  2 در سؤال يك دانش آموز با واحد سانتي متر مربع آشنا مي گردد . اگر در اين سؤال هم از همين واحد استفاده مي شد بهتر بود . چون در كنار سؤال يك هم هست دانش آموز سريعا متوجه مي شود كه واحد دو سؤال يكي نيست  .

در صفحه 93  سؤال  1 رديف اول شكل سمت راست عرض مستطيل برابر با 3 سانتي متر مي باشد كه به اشتباه 4 سانتي متر نوشته شده و بايد تصحيح گردد . باز در مورد شكلهاي سؤال 3 و 4 به جاي سانتي متر از نيم سانتي متر استفاده شده است و بهتر است اندازه ها درست نوشته شود و يا شكلها تغيير كند .

در صفحه  96  سرگرمي و معما  با 7 قطعه تانگرام شكلهايي ساخته شده است كه هيچ كدام از شكلهاي ساخته شده از قطعات هم اندازه با شكل اول ساخته نشده اند در حالي كه بايد مساحت تمام شكلها مساوي گردد. در مورد شكل رديف آخر سمت چپ با اين شكلها ساخته نمي شود .

در صفحه 98  سؤال 3 ارتفاع قله اورست در سؤال 8848 متر و در تصوير 8884 متر عنوان شده كه همان اندازه كه در سؤال آمده صحيح تر مي باشد  و بايد اندازه داده شده در تصوير تصحيح گردد .

در صفحه 99  سؤال  2 شكل دهم با 28 چوب كبريت ساخته مي شود كه به اشتباه 27 چوب كبريت نوشته شده است و لازم است اصلاح گردد .

در صفحه 101   سؤال 1 فاصله چرتكه و جدول ارزش مكاني خيلي كم است و دانش آموز به اشتباه مي افتد كه جدول مربوط به چرتكه مي باشد . بهتر است كمي فاصله بيشتر گردد . در قسمت انجام بده نيز در سطر دوم  در دنباله جمله مثلثي كه سه ضلع برابر دارد مثلث متساوي الاضلاع نام دارد بايد عبارت آن ها را به رنگ مثلا قرمز رنگ كنيد آورده شود تا دانش آموز بداند كدام مثلثها متساوي الاضلاع مي باشند .

در صفحه  102  سؤال 3 جمع دوم و تفريق سوم درست زير هم نوشته نشده اند و بايد هر رقم زير رقم هم مرتبه  خود قرار گيرد .در قسمت كامل كن نيز اندازه ضلع مثلث 5 و اندازه ضلع مربع 7 است اما در شكل ضلع مثلث از مربع بزرگ تر است . كه بهتر است تناسبي بين اندازه ضلعها برقرار باشد . و همچنين بهتر است واحد اندازه گيري نيز بيان گردد تادانش آموز از ابتدا با نوشتن واحد اندازه گيري در كنار جواب آشنا گردد .

در صفحه 104   سؤال 1 پيدا كردن جواب تفريق چهارم از روي جدول تقريبا ناممكن است . و كلا روش جدول خواني با اينكه وقت زيادي از كلاس را مي گيرد مي شود گفت اصلا مورد استفاده دانش آموز قرار نمي گيرد . حتي اگر دانش آموز به اين روش علاقه هم داشته باشد باز چون براي انجام جمع و تفريق به جدول نياز دارد از اين روش استفاده اي نخواهد كرد بنابراين بهتر بود اصلا اين روش در كتاب آورده نمي شد يا حداقل نمونه هاي با انتقال آن آورده نمي شد تا باعث دلسردي دانش آموز نگردد .

در صفحه  105  سؤال  3 عنوان شده ستاره چقدر كمتر از ساسان پول دارد ؟كه اگر حساب كنيم پول ستاره از ساسان بيشتر است . پس يا بايد به جاي كلمه كمتر ، بيشتر بنويسيم و يا اينكه جاي ساسان و ستاره را عوض كنيم .

در صفحه 106   سؤال 2 در جدول ارزش مكاني  معمولا زير دو عبارت جمع يا تفريق خط مي كشند نه بين آن ها كه در اينجا بين آن ها هم خط كشيده شده و بهتر است اين خط حذف گردد . همچنين جدول ارزش مكاني سؤال 3 نيز براي نوشتن دو عامل جمع جاي كافي ندارد و بهتر است كمي بزرگتر كشيده شود تا فضاي كافي داشته باشد .

در صفحه  107  قسمت كاردر كلاس جمع اول ارقام جمع درست زير هم نوشته نشده اند . كه بهتر است عامل دوم كمي عقب تر نوشته شود تا ارقام هم مرتبه زير هم قرار گيرند . همچنين در قسمت كامل كن در محيط مستطيل اول در شكل طول 4 و در پيدا كردن محيط 6 نوشته شده كه بايد يكي از اين دو عدد اصلاح گردد و با توجه به اندازه ها بهتر است همان عددهاي پيداكردن محيط اصلاح گردد و همچنين بهتر است براي آشنايي دانش آموز با نوشتن واحد اندازه گيري از همين ابتدا واحدها نوشته شود .

در صفحه 111   سؤال 5 عنوان شده چند متر از دنا كوتاهتر است . بايد نوشته شود چند متر از قله دنا كوتاه تر است . همچنين ارتفاع قله دنا 4448 متر است كه در اينجا 5200 متر عنوان شده است . البته ارتفاع قله توچال هم به نظر اشتباه است اما كمي بيشتر اختلاف ندارد و در بيشتر منابع 3962 متر عنوان شده است .

در صفحه 114   سرگرمي و معما درست كردن مكعب مي باشد كه در ابتداي كتاب و در صفحه 17 دانش آموز مكعب را ساخته است پس مطلب تكراري مي باشد . يا بايد حذف گردد يا اينكه طريقه ساخت مكعب مستطيل باشد تا يراي دانش آموز تازگي داشته باشد .

در صفحه  117   سؤال 2 شكلهايي كه براي پيدا كردن محيط رسم شده هيچكدام اندازه درستي ندارد و لازم است كه اندازه ها بر اساس واحدي باشد كه بهترين واحد همان سانتي متر مي باشد .

در صفحه 118    سؤال 1 با توجه به اينكه ساعت ورزش در برنامه كلاس سوم دو ساعت مي باشد و بايد در دو روز جداگانه نيز برگزار گردد ، به جاي زنگ ورزش در چه روز و چه ساعتي است ؟ بهتر است نوشته شود زنگهاي ورزش در چه روزها و ساعتهايي است ؟

در صفحه 134    سؤال 1 رقمهاي نوشته شده در سؤال 3 و 2 و 5 و 8 است اما بر روي كارتها به جاي 2 ، 4 نوشته شده است .همچنين اولين مورد سؤال 2 اگر كلمه را بعد از 4 رقمي اضافه كنيم خيلي بهتر است .

در صفحه  137   سؤال 2 در رديف اول مورد سوم دو تا از عددهاي يك عمليات ضرب نوشته نشده كه بايد يكي از آن ها نوشته شود تا ديگري را دانش آموز بتواند پيدا كند .

در صفحه  138   در قسمت كار با ماشين حساب اگر عبارت ضرب 31 × 47 را درون پرانتز قرار دهيم بهتر مي شود . در اين صورت دانش آموز اشتباه نخواهد كرد اما بدون پرانتز مي توان ابتدا جمع را انجام داد و بعد ضرب را نوشت كه جواب تفاوت دارد .

در صفحه  139   سؤال 1 براي رسم شكل براي ضرب آخر جاي كافي نمي باشد و دانش آموز نمي تواند شكل مورد نظر را در اين قسمت رسم نمايد .

در صفحه  141   سؤال 6 به جاي مستطيل اگر مستطيلي يا يك مستطيل نوشته شود مناسب تر مي باشد .

در صفحه  142    سؤال 1 در مورد دوم و مورد آخر جا براي كشيدن شكلهاي مورد نظر كم مي باشد و بهتر است كه كمي مستطيل ها را بزرگتر انتخاب نمود . همچنين در همين دو مورد عامل دوم ضرب درست زير عامل اول قرار نگرفته است . گرچه در جواب بي تأثير است اما اگر دانش آموز را به داشتن نظم در نوشتن وادار نماييم خيلي بهتر است .

در صفحه  143   سؤال 2 باز مانند صفحه قبل در چند مورد عامل دوم درست زير عامل اول نوشته نشده است كه بهتر است  منظم نوشته شود .

در صفحه   145  سؤال 2  در سؤال و شكل مربوط به آن تقسيم 17 تقسيم بر 3 آمده است اما بعد در مقسوم عليه به جاي 3 ، 4 نوشته شده است كه بهتر است 4 به 3 تبديل شده و بقيه تقسيم را نيز تغيير دهيم و يا 3 را به 4 تبديل كرده و يك گلدان ديگر هم رسم نماييم .

در صفحه 147    سؤال 2 در اول سؤال عنوان شده نان برنجي و در پايان به جاي نان برنجي ، نان شيريني آورده شده و با توجه به اينكه سوغات كرمانشاه نان برنجي است بهتر است به جاي نان شيريني نان برنجي نوشت . همچنين در قسمت خلاق باش جايي براي رسم ادامه الگوهاي آجر چيني وجود ندارد . و چندان الگويي هم در آجر چيني ها وجود ندارد .

در صفحه  148   سؤال 1 جواب ضرب 7 رقمي مي شود . كه دانش آموز كلاس سومي با آن آشنايي ندارد و همچنين عاملها به درستي زير هم نوشته نشده اند . همچنين در تمرين 1 اگر به جاي به هر نفر چقدر مي رسد بنويسيم به هر نفر چند مداد مي رسد بهتر است .

در صفحه  149   سؤال 6  رنگ كردن نقاش به آن اندازه كه در روز 4 و 5 بايد رنگ كند تقريبا غير ممكن است و بهتر بود به جاي عبارت چقدر رنگ مي كند در سؤالهاي دوم تا پنجم نوشته مي شد چقدر بايد رنگ كند ؟


نظرات شما عزیزان:

سحر
ساعت21:56---28 دی 1394
آخه من که اینو نمی خوام

سهراب
ساعت11:44---19 فروردين 1393
پس کجای کتابها درسته . این که همش اشکاله .

داریوش
ساعت16:27---24 اسفند 1392
امان از دست کتابهای سوم

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

پنج شنبه 15 اسفند 1392برچسب:رياضي سوم , ارزش مكاني , مساحت , اورست , انتقال, :: 18:3 :: نويسنده : ابوالفضل

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
پيوندها

تبادل لينك هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تنگ طه و آدرس tangtaha.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

گوگل
نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 437
بازدید دیروز : 357
بازدید هفته : 794
بازدید ماه : 13611
بازدید کل : 62877
تعداد مطالب : 161
تعداد نظرات : 362
تعداد آنلاین : 1